November 2

Hvordan lære av Gaselle bedrifter?

0  comments

Hva er det som kjennetegner Gasellebedrifter?

(In english will follow)

For å bli Gaselle bedrift må følgende oppfylles:

 • Levert godkjente regnskaper.
 • Minst doblet omsetningen over fire år.
 • Omsetning på over en million kroner første år.
 • Positivt samlet driftsresultat.
 • Unngått fallende omsetning.
 • Vært aksjeselskap.

Ifølge ny forskning er det en rekke kulturelementer som kjennetegner både nye gaseller, seriegaseller og store gaseller.

Hva kjennetegner kulturen til Gasellevinnerne og hvordan kan din bedrift fokusere på de viktigste driverne?

Det er ikke noe hokus pokus som kjennetegner kulturen, det er ganske selvklare ting, men de har den og lever den fullt ut.

 • Egenutvikling
 • Kvalitet
 • Stolthet
 • Samarbeid

Det er selvfølgelig mange flere parametere men det som er viktig å tenke på er hvordan er det hos i dag?

 • Hvordan er vår kultur i dag?
 • Hva består forskjellene i?
 • Hvilke muligheter er det for endring?

Det som er mest viktig er å ha en profil for å korrigere din bedrifts kultur opp imot.
Ved å måle kulturen i organisasjonen på en moderne og effektiv måte, vil lederne få et verktøy som gjør det mulig å jobbe med endring i det daglige. En bedrift har en rekke kulturer, gjerne omtalt som siloer. Det er forventet at Finans og Salg skal ha de samme parametre for kultur, men verdisettet deres bør være ganske likt.

Et kulturanalyseverktøy må være lett å bruke, lett å forstå uten lange sertifiseringer.

Xientia har utviklet et helt nytt tankesett for måling og endring av kultur som heter Culture Exploit. Dette har vi lansert denne høsten (2021) Ta kontakt med oss for en demo til admin@cultureexploit.com


What are the characteristics of Gazelle companies?

To become a Gazelle company, the following must be fulfilled:

 • Delivered approved accounts.
 • At least doubled turnover over four years.
 • Turnover of more than one million kroner the first year.
 • Positive overall operating result.
 • Avoid falling sales.
 • Been a corporation.

According to new research, there are a number of cultural elements that characterize both new gazelles, series gazelles and large gazelles. What characterizes the culture of the Gazelle winners and how can your company focus on the most important drivers? It is not a hocus pocus that characterizes the culture, it is quite obvious things, but they have it and live it to the fullest.

 • Own development
 • Quality
 • Pride
 • Cooperation

There are of course many more parameters but what is important to think about is how is it with today?

 • How is our culture today?
 • What are the differences?
 • What opportunities are there for change?

The most important thing is to have a profile to correct your corporate culture up against. By measuring the culture in the organization in a modern and effective way, the leaders will get a tool that makes it possible to work with change in daily life. A company has a number of cultures, often referred to as silos. It is expected that Finance and Sales will have the same parameters for culture, but their set of values should be quite similar. A cultural analysis tool must be easy to use, easy to understand without long certifications.

Xientia has developed a completely new mindset for measuring and changing culture called Culture Exploit. We have launched this this autumn (2021) Contact us for a demo on admin@cultureexploit.comTags


You may also like

Red apple culture

Red apple culture
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>